Voorzorgsmaatregelen

De schipper moet altijd alle voorzorgsmaatregelen nemen, die volgens goed zeemanschap of de situatie waarin het schip zich bevindt geboden zijn, om te voorkomen dat:

  • het leven van personen in gevaar wordt gebracht
  • schade wordt veroorzaakt
  • de veiligheid en vlotte doorvaart in gevaar wordt gebracht
Goed zeemansschap:

Onder goed zeemanschap verstaan wij: varen met kundigheid en vaardigheid, met overleg handelen en vooruitzien.

wettekst BPR
wettekst art 1.04