Verkeersregels op het water

De verkeersregels op het water zijn geregeld in de Scheepvaartverkeerswet en verder uitgewerkt in Scheepvaartreglementen.

Scheepvaartverkeerswet (Svw)

De Scheepvaartverkeerswet (Svw) is de basis van alle verkeersregels voor de scheepvaart. In de Svw staan algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Deze regels zijn verder uitgewerkt in scheepvaartreglementen.

De wet is van toepassing op al het verkeer op het water.

De Svw regelt onder meer:

 • de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer
 • het in standhouden en onderhouden van vaarwegen
 • het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan onder andere oevers, dijken en bruggen
 • het voorkomen of beperken van verontreiniging door scheepvaart

De wet bevat onder meer het verbod op het varen onder invloed. Verder vormt de wet ook de basis voor het aanbrengen van verkeerstekens.

Scheepvaartreglementen

De Svw is verder uitgewerkt in 6 scheepvaartreglementen voor de binnenwateren en 1 voor de kustwateren.

 • Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
 • Rijnvaartpolitiereglement (RPR)
 • Scheepvaartreglement Eemsmonding
 • Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas
 • Scheepvaartreglement Westerschelde
 • Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen

Deze reglementen bevatten regels over bijvoorbeeld voorrang, verlichting, geluidsseinen en verkeerstekens.

Het scheepvaartreglement dat op een groot deel van de Nederlandse Rijkswateren van toepassing is, is het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Voor Rijn, Waal en Lek geldt het Rijnvaartpolitiereglement (RPR).

Voor de zogenaamde grenswateren tussen Nederland, België en Duitsland gelden eigen reglementen:

 • Scheepvaartreglement Eemsmonding
 • Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas
 • Scheepvaartreglement Westerschelde
 • Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen

Voor de kustwateren van Nederland geldt het Scheepvaartreglement Territoriale Zee.

Geldigheidsgebied BPR
Geldigheidsgebied BPR