Groot schip wettekst BPR

Artikel 1.01. Betekenis van enkele uitdrukkingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

A. Typen schepen

3°. groot schip: schip niet zijnde een klein schip;